จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล