ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

ผลงานของ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล