๒๐ กรฏาคม ๒๕๖๑ ซ่อมแซมถนน โนนเจริญ - คันพะลาน

ผลงานของ : กองช่าง

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รวมพลัง เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาตำบลนาตาล ร่วมแรง ร่วมใจ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด โนนเจริญ - คันพะลาน