๒๓ ก.ค. ๖๑ โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

นที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลร่วมกับปศุสัตว์อำเภอนาตาล จัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในพื้นที่หมู่บ้าน โพธิ์ทอง บ้านเหมือดแอ่ และบ้านแก้งไฮ