๒๔ กค. ๖๑ โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

ผลงานของ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชาวอำเภอนาตาล นำโดยนายอำเภอนาตาล นายนพดล ห้วยอำพัน พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นายอภิวัตร พวงพุฒ นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอนาตาล Big Cleaning Day