๒๘ ก.ค. ๖๑ พิธีถวายราชสักการะ ฯ

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดย นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ส.ต.อ.จักรี คำตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาตาล