การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.นาตาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล