การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาตาล

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาตาล ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล