๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมเปิดหอกระจายข่าว

ผลงานของ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเปิดหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน (Kick off) ทุกแห่งพร้อมกันทั้งจังหวัดอุบลราชธานี