การประชุม คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้จัดการประชุม คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลนาตาล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล