๑๒ ม.ค. ๖๒ พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๒ ม.ค. ๖๒ พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒