โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (กลุ่มสตรีตำบลนาตาล)

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ศรีสะเกษ ลงพื้นที่สำรวจความต้องกาฝึกอาชีพตาม "โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (กลุ่มสตรีตำบลนาตาล)"