ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลนาตาล

ผลงานของ : กองช่าง

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลนาตาล และให้ความช่วยเหลือในเบี้องต้น