การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ต.นาตาล

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เพื่อให้ความช่วยเหลือแกผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ ตำบลนาตาล