๕ ธ.ค. ๖๒ กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๒

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องใน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากร อบต.นาตาล ประชาชน จิตอาสา และนักเรียนจากโรงเรียนดำรงวิทยา ร่วมกันทำความสะอาดและตัดหญ้า/ต้นไม้ข้างทาง ถนนสาธารณะ ถนนเส้นหลักสายที่ว่าการอำเภอนาตาลถึงบ้านนาตาล