๕ ธ.ค. ๖๒ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒