การบริหารเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔

ผลงานของ : กองคลัง

การบริหารเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔


     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔

     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ รอบ 6 เดือน

     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓