การประชุม คณะอนุกรรมการ สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลได้จัดการประชุม คณะอนุกรรมการ สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล